Riv hindren

Om tillgänglighet och användbarhet finns med från början, behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder. Tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, kommunens kontor, med mera. Liberalerna har i många år arbetat för att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering, och detta blev verklighet genom en ny lag 2015.

Myndigheter ska samverka

Sverige har många högt ställda mål i funktionshinderpolitiken, och det finns många olika insatser som syftar till att ge bättre livschanser för personer med funktionsnedsättning. Men i praktiken fungerar det inte lika bra. Många människor kommer i kläm mellan olika system. Vi vill att myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommunerna ska vara skyldiga att samarbeta för att människor ska få bästa möjliga stöd.

Bättre stöd i skolan

Alla barn ska mötas med höga förväntningar i skolan. Skolan ska ge alla barn det stöd de behöver för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt – också över godkänt. Lärare och rektorer behöver tillräckliga kunskaper för att kunna ge rätt stöd till elever med funktionsnedsättning, och det ska finnas rutiner för att tidigt upptäcka osynliga funktionsnedsättningar som ADHD och dyslexi. Alla skolor ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning.

Bättre stöd att få jobb

Att ha ett jobb eller en sysselsättning är bland det viktigaste för möjligheten att leva ett gott liv. Det finns många stöd för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb, men de fungerar inte så bra. Det behövs färre men bättre stöd. En del behöver bara stöd med att hitta ett arbete som passar, andra har svårt även med omfattande insatser att kunna arbeta. Men aktivitet och gemenskap är alltid bättre än passivitet och utanförskap. Daglig verksamhet ska finnas för alla med omfattande funktionsnedsättningar.

Återupprätta den personliga assistansen

Liberalerna har varit pådrivande vid flera viktiga reformer för personer med funktionsnedsättning, inte minst LSS-reformen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som var ett stort framsteg i arbetet för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Det mest uppmärksammade inslaget i reformen var införandet av rätt till personlig assistans. Tanken var att människor som dagligen är beroende av olika stödinsatser skulle få ett reellt inflytande över sina liv, till exempel över vem som skulle ge hjälp och stöd. LSS har dock under lång tid urholkats genom allt snålare rättspraxis, och genom att regeringen begärt att Försäkringskassan ska minska antalet timmar med assistans. Personlig assistans är en stor post i statens budget. Den ger också mycket tillbaka. Det viktigaste är att det ger människor möjlighet att leva, inte bara överleva. Vi vill återupprätta LSS och den personliga assistansen till den frihetsreform det en gång var.

 

  • Bristande tillgänglighet är diskriminering
  • Myndigheter ska samverka för att ge bästa möjliga stöd
  • Bättre stöd i skolan till barn med funktionsnedsättning
  • Inför fritt val av hjälpmedel i hela landet
  • Återupprätta LSS och personlig assistans

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.