Alvestas skolresultat sjunker och andelen behöriga lärare minskar, och vissa skolor har halkat rejält efter.
Den utvecklingen vill vi vända. Vi Liberaler vill att ambitionsnivån i skolpolitiken höjs ännu mer. Vi kan bättre!

 

Alla barn skall ha möjlighet att lära sig skriva,läsa och räkna och få rätt stöd i sin utveckling. Skolan ska ge alla elever en god grund inför resten av livet. Klassresan börjar i klassrummet.

Skolsegregationen

Kommunen ska fördela resurser mellan olika skolor, utifråns elevernas olika förutsättningar och behov. Det betyder att mer pengar ska gå till skolor med elever som har större behov. Satsningar ska göras för att det bästa lärarna ska söka sig till de skolor som har störst utmaningar. För att säkerställa tillgången på bra pedagoger i samtliga skolor vill vi ge de behöriga lärare som arbetar på skolor med låg andel behöriga extra goda villkor.
Skolsegregationen kan minskas genom jämnare fördelning av nyanlända elever mellan skolor. I utsatta områden behövs särskilda karriärtjänster.

Extra stöd på fritiden

Alla skolor ska erbjuda sommarskola och läxhjälp. Skolan ska ge alla elever nödvändigt stöd under ordinarie skoltid, men sommarskola och läxhjälp kan hjälpa dem som inte har mycket stöd hemifrån.

Höj ambitionerna för lärande i förskolan

De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de slutar förskolan. Även om förskolan inte ska vara någon skola så är det viktigt med ett lärande perspektiv. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Alla barn i förskolan ska ha rätt till modersmålsstöd. Alla förskolegrupper ska ledas av en högskoleutbildad förskollärare som har det pedagogiska ansvaret.

Inga könsstereotyper

Alla barn ska få utvecklas precis som de vill, oavsett de könsstereotyper som finns. Liberalerna Alvesta vill att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik och att alla skolor har jämställdhetsansvariga.

Språkförskola – mer svenska för nyanlända barn

Förskolan är bra för alla barn men fyller en särskild roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Vi vill att fler nyanlända barn och barn till nyanlända ska gå i förskolan för att få träna svenska.Vi vill införa en språkförskola för barn till nyanlända från tre år.

Rätt att välja
Alla föräldrar ska ha rätt att välja förskola för sina barn, finansierad med en förskolepeng som följer barnet till den förskola som väljs. För att underlätta valet ska kommunen administrera en gemensam kö och ge god information om förskolorna i kommunen på flera språk.

Stärkt elevhälsa

Psykisk ohälsa är idag ett problem på många skolor. Elever känner sig stressade och det leder till hälsoproblem. Vi vill därför se till att det finns god bemanning avseende psykologer i skolmiljön. Varje skola ska ha någon form av kurator/psykolog som finns på plats för samtal och som aktivt jobbar för att förebygga psykisk ohälsa bland eleverna.
Liberalerna och alliansregeringen införde en ny skollag där elevhälsans roll stärktes. Alla skolhuvudmän ska ha avtal med sjukvården för att stärka elevhälsoarbetet och för att undvika att elever hamnar mellan stolarna. Elevvårdsteamen ska knyta till sig flera expertkompetenser, tex logopeder.

Riv hindren

Lärare och rektorer behöver tillräckliga kunskaper för att kunna ge rätt stöd till elever med funktionsnedsättning, och det ska finnas rutiner för att tidigt upptäcka osynliga funktionsnedsättningar som ADHD och dyslexi. Alla skolor i Alvesta ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning.

Knyt ihop socialtjänsten och skolan

Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam och sekretessregler får inte bli ett hinder för elevens välbefinnande. Varje skola ska ha en direktkontakt med en särskild socialsekreterare.

Stärk skolbiblioteken

Skolbiblioteken har en viktig roll för att barn och unga ska upptäcka litteraturen och läsglädjen. Men det räcker inte med ett rum med böcker i, det behövs utbildade skolbibliotekarer också. På samma sätt som det idag finns en rekommendation om att det skall finnas en skolsköterska per 400 elever.

Mobbning är ett brott

Mobbning förekommer både i skolan och på arbetsplatser, Det handlar ofta om att offret utsätts för brott, tex förtal eller ringa misshandel. Vi vill synliggöra detta genom att kriminalisera mobbning. Då blir det enklare att se många enskilda kränkningar mot en person som ett mönster av förföljelse. All mobbning ska polisanmälas. Ingen ska vara rädd för att gå till skolan i Alvesta kommun.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.